AZJP - AZ Jan Portaels

Rechten van de patiënt

Het AZ Jan Portaels respecteert en werkt volgens de rechten van de patiënt zoals voorzien in de wetgeving van 2002.


Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
U hebt recht op de best mogelijke zorgen volgens de huidige medische kennis en technologie. Dit alles dient respectvol te gebeuren en de zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, sociale klasse en gender mogen hierbij geen rol spelen.

Het recht om geïnformeerd te worden over zijn/haar gezondheidstoestand
U hebt het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en over de financiële consequenties van uw behandeling. Dit dient te gebeuren in een duidelijke taal zodat u begrijpt wat er gezegd wordt.

Het recht op vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om een behandeling op te starten. U moet tijdig informatie ontvangen, zodat u als patiënt goed geïnformeerd een beslissing kan nemen. De informatie die u krijgt moet duidelijk en volledig zijn. Dit impliceert ook dat u een behandeling mag weigeren. Een uitzondering hierop is indien het om een spoedgeval gaat en men niet tijdig uw wil kan achterhalen (of omdat dit onmogelijk is).

Het recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

Het recht op pijnbestrijding
Pijn is subjectief. In het AZJP zal men trachten pijn te vermijden of uw pijn op de meest gepaste wijze te bestrijden.

Het recht om verzekerd te zijn van de bescherming van zijn/haar persoonlijke levenssfeer
Informatie over uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld tenzij u daar de toestemming hebt voor gegeven. Tijdens een behandeling mogen enkel de professionals aanwezig zijn die nodig zijn voor uw behandeling.
Foto’s en filmopnames waarin u zou te zien zijn als patiënt worden niet gepubliceerd of uitgezonden zonder dat u hier de uitdrukkelijke goedkeuring voor hebt gegeven.

Het recht om te kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
Iedere patiënt heeft het recht op een afschrift (tegen betaling) of inzage van zijn eigen patiëntendossier. Dit dossier wordt bijgehouden door de zorgverlener en bevat uw persoonlijke medische gegevens. Dit dossier wordt bewaard door het ziekenhuis (30 jaar).

Het recht op vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
U kunt zelf kiezen wie uw zorgverlener is. In een ziekenhuis is het, omwille van organisatorische redenen, niet mogelijk de verpleegkundige te kiezen die u wenst. Ook bij een niet geplande opname kan het zijn dat u een aantal artsen ziet die u niet zelf heeft gekozen. De reden hiervoor is dat het om een noodgeval en/of verplichte hulpverlening gaat. Een arts heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren (tenzij in nood) of een behandeling te onderbreken. In het laatste geval dient uw arts u door te verwijzen zodat de zorg gegarandeerd blijft.
U hebt daarnaast steeds het recht om ook een andere arts te consulteren voor een tweede advies (second opinion).

Het recht om klacht neer te leggen bij een ombudsdienst
Wat betreft het recht op het melden van een klacht is de visie van het AZJP dat iedereen die werkzaam is in het AZJP, mee verantwoordelijk is in het omgaan en behandelen van klachten. Men tracht daar de klacht te behandelen, waar deze zich voordoet.
Er is echter ook een onafhankelijke ombudsdienst in het ziekenhuis om klachten te behandelen (zoals voorzien door de wetgever).
De Ombudsdienst zal in eerste instantie steeds trachten de communicatie tussen u en de zorgverlener terug op gang te brengen, indien dit niet lukt zal de Ombudsdienst overgaan tot bemiddeling of u informeren over al de mogelijkheden om uw klacht behandeld te krijgen.
Met uw klachten over een factuur kunt u terecht bij de Facturatiedienst van het AZJP. 


Uitgebreidere informatie over de rechten van de patiënt is te vinden op
www.patientrights.be of in de brochure van de FOD Volksgezondheid.


Plichten van de patiënt (en de bezoekers)

Wat verwacht het AZJP van de patiënt en zijn/haar bezoek?
Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het van belang dat u als patiënt (en uw bezoek) zich aan enkele afspraken houdt. Zoals de slogan van de federale overheid meldt: ‘In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt’. Goede afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen de zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken.

U geeft juiste informatie over uw identiteit
Om uzelf en andere patiënten te beschermen, moet u zich correct identificeren in het ziekenhuis. Dat is nodig om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier. We vragen uw wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals uw identiteitskaart.

U verleent uw medewerking
De zorgverlener mag van u verwachten dat u juiste en volledige informatie geeft over uw gezondheidstoestand en uw medicatiegebruik. Alleen zo is de zorgverlener in staat u zo goed mogelijk te behandelen. Als patiënt hebt u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd.

U komt uw afspraken na
Om iedereen tijdig kwalitatieve zorg te bieden, is het van belang dat u uw afspraken nakomt. Als u verhinderd bent, verwittig dan 24u op voorhand de afsprakendienst of uw arts. Indien u dit niet nakomt zal er een ‘no show’ worden aangerekend.

U respecteert de zorgverleners
Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende, seksistische of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging.

Uw bezoek respecteert de bezoekuren
De bezoekuren zijn er om verschillende redenen die rechtstreeks met de zorg voor u als patiënt te maken hebben alsook met de zorg voor uw medepatiënten. U bent in het ziekenhuis om te herstellen of te bekomen van een ingreep. Dit betekent dat u voldoende rust nodig heeft. Ook uw medepatiënt heeft recht op deze rust en mag niet gestoord worden door bezoek op niet afgesproken bezoekuren. Daarnaast moet er voldoende tijd zijn om iedere individuele patiënt de nodige verpleegkundige, paramedische en medische zorg te kunnen bieden. Dit is niet haalbaar wanneer het bezoek de bezoekuren niet respecteert.

Uw bezoek respecteert de rust
Tijdens de bezoekuren wordt gevraagd om op een rustige wijze te communiceren met de patiënt en niet luidruchtig. Ook het door de gangen lopen en spelen door kinderen wordt afgeraden. Dit alles in functie van de zorg voor u en uw medepatiënten.

U betaalt voor uw behandeling
Het ziekenhuis en de artsen hebben recht op betaling voor de verstrekte zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische en verpleegkundige diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten. Indien nodig, moet u een voorschot betalen. Bij een opname krijgt u een verklaring met uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Deze dient u ter goedkeuring te ondertekenen. U bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen u tekent, lees daarom altijd goed deze opnameverklaring alvorens u tekent. Aarzel niet om vragen te stellen aan de medewerkers van de inschrijvingen. U kunt u ook steeds verder laten informeren over de te verwachten onkosten op de Facturatiedienst. Op de website van het AZJP kunt u een rekenmodule vinden.
In het AZJP werken alle artsen aan geconventioneerde tarieven. De enige uitzondering hierop zijn enkele radiologische onderzoeken. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u dit navragen bij de Facturatiedienst.

U behandelt materialen met zorg
Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis: breng geen beschadiging of vervuiling toe. Laat ook geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel en houd gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes. Uw eigen waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat u het best thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

U leeft de huisregels na
Er geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Roken is enkel toegestaan in de rokerszones buiten het ziekenhuis. Sigarettenpeuken horen thuis in de asbakken. Meer informatie over het rookbeleid vindt u hier.

U leeft de huisregels i.v.m. filmen en fotograferen na
Patiënten en bezoekers die foto’s, filmpjes, beelden of selfies willen nemen in het AZJP moeten het beleid van het AZJP hierover respecteren. 

Foto’s en films van medische handelingen door AZJP-medewerkers
Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privé-gebruik van de beelden.

Foto’s en films van AZJP-medewerkers
Als men een AZJP-medewerker wil fotograferen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Mondelinge toestemming van de AZJP-medewerker volstaat. 

Foto’s en films van zichzelf
Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een AZJP-medewerker op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker. 

Foto's en films van patiënten door het AZJP
Om de privacy van patiënten te waarborgen, opteert het AZJP ervoor om nooit patiënten op een herkenbare manier in beeld te nemen. Enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is dit mogelijk. Ook moet de patiënt duidelijk geïnformeerd worden waarvoor het beeld zal gebruikt worden.

Naleving van de plichten

Als u uw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld. Bij het niet nakomen van de bezoekuren of de rust tijdens de bezoekuren zal u eerst vriendelijk gevraagd worden deze te respecteren. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven, zal men de bewakingsdienst of de politie inschakelen. Bij herhaalde problemen rond de bezoekuren kan de patiënt gevraagd worden om de behandeling in een ander ziekenhuis verder te zetten.
Als u uw factuur niet betaalt, worden kosten aangerekend en in een latere fase gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning. Indien u niet in staat bent uw plichten na te komen, gelieve dit te melden aan onze medewerkers. Wij proberen alles in het werk te stellen om samen een oplossing te vinden.
Voor vragen, problemen of klachten kunt u zich wenden tot de ombudsdienst van het AZJP.

In de kijker