Hospital accreditation

Our healthcare providers and staff make every effort every day to provide you with the best possible care. We want to continuously improve this care, which is why we pursue a number of quality labels.

Qualicor quality label obtained

AZ Jan Portaels obtained an international quality label in 2017. The hospital worked together with Qualicor Europe to achieve this label. This independent organization conducted an external audit based on predefined standards with the goal of promoting continuous improvement in the quality of care.

On Friday, 11 August 2017, we were proud to be granted the NIAZ-Qmentum quality label (currently: Qualicor Europe). The hospital achieved a fantastic score of 97%. The quality label guarantees a quality and safe hospital. Keeping every patient safe at all times: that's what we stand for and want to achieve!

 

Inspections

In 2013, the Care Inspectorate implemented a renewed inspection model in Flemish hospitals. The new supervision model focuses on care pathways. The first pathway developed and inspected was that of surgical patients. The emphasis of the new inspection model is on elements that are critical to the quality of care, at the level of structures, processes and outcomes. Every Flemish hospital is expected to comply with these standards.

On 14 May 2013, the surgical patient's pathway in our hospital was reviewed by the Care Inspectorate. According to the report, no risks were found that need to be followed up in a subsequent inspection. In other words: the hospital has passed the inspection! The Care Inspectorate did formulate a number of findings for which the AZJP has defined concrete improvement actions. For example, a badge control reader was installed at the OR to prevent unauthorized access to the OR and tracing of packages within the OR was optimized. 

On 1 June 2015, the Care Inspectorate reviewed the care pathway of internal medicine patients. This involved inspecting the departments of internal medicine, the Internal Medicine day hospital, the emergency rooms and the intensive care unit. The inspectors found that the medical on-call system was guaranteed and the patient-nurse ratio in the ICU was in order. No risks were found that need to be followed up in a subsequent inspection. Another great result!

On 2 August 2018, a second unanticipated inspection was conducted by the Care Inspectorate of the above care pathways (surgical and internal medicine). In the process, a topic from these 2 pathways was revisited. The goal is to keep the focus on quality within both pathways and to increase the likelihood of effective implementation of quality through repeat compliance monitoring. This audit found no deficiencies at the hospital that warrant re-inspection or follow-up by the government. Medical and nursing on-call presence is guaranteed in the ER, pre-hospital unit and intensive care services.  As a point of improvement, the following was stated: Completeness of SOP IVs administered and syringe pumps. The hospital has started working on this and has made up uniformed labels that are applied on the IVs and syringe pumps.

After the requirement frameworks for the surgical and the internal medicine care pathway, the requirement framework for the cardiac care pathway was approved on 5 March 2018 whereby the cardiac pathology care programs would be checked in the hospitals. On 12 April 2019, there was an unannounced inspection visit by the Care Inspectorate for the cardiology care pathway. The following aspects were checked and found to be in order, among others: The composition of the medical team complied with the legal conditions throughout, all defibrillators, monitors and ECG equipment checked had been maintained on time, ... No shortages were found and we achieved a great result!

An inspection visit took place on 6 August 2021 regarding suicide prevention. During this inspection, the focus was on detection and treatment of suicidal behaviour in adults. The hospital has a suicide prevention policy in place, but follow-up care needs to be further recorded into written agreements. Notwithstanding this observation, the hospital achieved a great result for this inspection.

Quality Coordinator: Yolande Daelemans (T 02 257 56 51) (every working day from 9 AM to 4 PM)
kwaliteit [at] azjanportaels.beclass="spamspan"

Zorginspecties

Vanaf 2013 is de Zorginspectie met een vernieuwd inspectiemodel in de Vlaamse ziekenhuizen gestart. Het nieuwe toezicht richt zich op zorgtrajecten. Het eerste traject dat werd uitgewerkt en geïnspecteerd, is dat van de chirurgische patiënt. De nadruk ligt bij het nieuwe inspectiemodel op elementen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg en dit op niveau van structuren, processen en resultaten. Elk Vlaams ziekenhuis wordt verwacht hieraan te voldoen.

Op 14 mei 2013 werd het traject van de chirurgische patiënt in ons ziekenhuis door de Zorginspectie nagekeken. Het verslag stelt dat er geen risico’s aangetroffen werden die inspectiegewijs verder dienen opgevolgd te worden. Met andere woorden: het ziekenhuis is geslaagd! De Zorginspectie formuleerde wel een aantal vaststellingen waarvoor het AZJP concrete verbeteracties heeft gedefinieerd. Zo werd er een badgecontrolelezer geïnstalleerd t.h.v. het operatiekwartier om de toegang tot het operatiekwartier niet mogelijk te maken voor onbevoegden en de tracering van verpakkingen binnen het operatiekwartier geoptimaliseerd. 

Op 1 juni 2015 kwam de Zorginspectie langs voor het zorgtraject van de internistische patiënt. Hierbij werden de afdelingen inwendige geneeskunde, het internistisch dagziekenhuis, de spoedgevallen en de afdeling intensieve zorgen geïnspecteerd. Zo werd vastgesteld dat de medische permanentie en gegarandeerd was en de ‘patient-nurse-ratio’ op intensieve zorgen in orde was. Er zijn geen risico’s aangetroffen die inspectiegewijs verder opgevolgd dienen te worden. Opnieuw een mooi resultaat!

Op 2 augustus 2018 werd een tweede onverwachtse controle uitgevoerd door de zorginspectie van bovenstaande zorgtrajecten (chirurgisch en internistisch). Hierbij werden een onderwerpen uit deze 2 trajecten herbekeken. Het doel hiervan is de aandacht voor kwaliteit binnen beide trajecten hoog houden en de kans op effectieve implementatie van kwaliteit te verhogen door herhaling van het nalevingstoezicht. Bij deze controle werden er in het ziekenhuis geen tekorten vastgesteld die aanleiding geven tot een hercontrole of opvolging door de overheid. De medische en verpleegkundige permanentie is gegarandeerd op de diensten spoed, MUG en intensieve zorgen.  Als verbeterpuntje werd geformuleerd: volledigheid van gegeven sop infusen en spuitpompen. Het ziekenhuis is hier mee aan de slag gegaan en heeft geüniformeerde labels opgemaakt die gekleefd worden op de infusen en spuitpompen.

Na de eisenkaders voor het chirurgisch en het internistisch zorgtraject werd er op 5 maart 2018 het eisenkader voor het cardiale zorgtraject goedgekeurd waarbij de zorgprogramma’s cardiale pathologie gecontroleerd zouden worden in de ziekenhuizen. Op 12 april 2019 vond er een onaangekondigde inspectiebezoek plaats door de zorginspectie voor het cardiologische zorgtraject. Volgende gecontroleerde aspecten waren o.a. in orde: de samenstelling van de medische equipe voldeed overal aan de wettelijke voorwaarden, alle gecontroleerde defibrillatoren, monitoren en ECG-toestellen waren tijdig preventief onderhouden, … Er werden geen tekorten vastgesteld en we behaalden een prachtig resultaat!

Op 6 augustus 2021 vond een inspectiebezoek plaats omtrent suïcidepreventie. Tijdens deze inspectie werd de focus gelegd op detectie en behandeling van suïcidaal gedrag bij meerderjarigen. Het ziekenhuis is in het bezit van een suïcidepreventiebeleid, maar de follow-up zorg moet nog verder geconcretiseerd worden in schriftelijke afspraken. Niettegenstaande deze opmerking behaalde het ziekenhuis een mooi resultaat op deze inspectie.

Het aanbieden van excellente zorg aan onze patiënten staat centraal in onze dagelijkse werking. Omdat we overtuigd zijn van onze excellente werking en het kwaliteitsdenken in onze organisatie, hebben de directie, de medische raad én het bestuursorgaan zich geëngageerd om het accrediteringstraject met Qualicor (vroeger NIAZ) ook in de toekomst verder te zetten. Zo staat er in oktober 2022 een overbruggingsaudit, met basisveiligheid als focus, ingepland. Vervolgens zal er via een sequentiële auditcyclus de dagelijkse werking, gedurende een periode van 5 jaar, regelmatig doorgelicht worden. Na elke audit zullen er verbeteracties geïmplementeerd worden die een constructieve bijdrage leveren aan het verder verhogen van de kwaliteit van onze zorg.

De verslagen zijn openbaar en te bekijken via volgende linken:

Volgende bijkomende info kan optioneel ingevuld worden, naast de postcode en naam van de gemeente (1800 Vilvoorde):
HCO-nummer: 9906.

Ondernemingsnummer 0267386438.

Voor meer info over het Team Kwaliteit, klik hier.