De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na verzendingsdatum. Indien facturen niet op de vervaldag zijn betaald, dan is de patiënt van rechtswege verwijlintresten verschuldigd op elk factuurbedrag t.b.v. 8 % per jaar; tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag, onverminderd de verschuldigde verwijlintresten, het factuurbedrag automatisch worden verhoogd met een supplementaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 50.
Indien de zorgvoorziening haar contractuele verplichtingen niet nakomt, kan de patiënt recht hebben op een schadevergoeding naar gemeen recht.

Enige voorafgaandelijke of aangetekende ingebrekestelling is voor toepassing van bovenvermelde clausules niet vereist.
In geval van gebeurlijke betwisting zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.
De patiënt verklaart zich akkoord met het voorafgaande en aanvaardt ten bewijze hiervan de betrokken rekeningen tenzij protest of voorbehoud binnen de 8 dagen na ontvangst.
Voor alle inlichtingen i.v.m. deze factuur is de dienst facturatie telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 8u-12u op het nummer 02/257 55 31. U kan ons eveneens faxen op nummer 02/257 55 40, mailen naar facturatie [at] azjanportaels.be, of een brief schrijven op ons adres:

Dienst Facturatie
Gendarmeriestraat 65
1800 Vilvoorde