Contactpersoon:

Wanneer u in het ziekenhuis opgenomen wordt, zal men u vragen wie uw contactpersoon is en hoe we deze kunnen bereiken ingeval er zich onverwachte situaties voordoen. In de meeste gevallen wordt het telefoonnummer van een partner of één van de kinderen vermeld.

Aan een contactpersoon wordt geen medische informatie verstrekt, maar deze kan bijvoorbeeld wel informeren of u na de geplande chirurgische ingreep reeds op uw patiëntenkamer bent.

Indien u meerdere contactpersonen heeft, vragen wij dat deze onderling afspreken en er steeds dezelfde persoon contact opneemt met de verpleegeenheid.

Vertrouwenspersoon:

Als  patiënt heeft u het recht om geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand. U kan zich hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, die u zelf aanduidt. Deze kan dezelfde zijn als de contactpersoon, maar dit is niet noodzakelijk. U kan evenzeer een goede vriend aanduiden als vertrouwenspersoon.

De aanduiding van uw vertrouwenspersoon kan via het voorbeelddocument. U brengt dit document best mee bij uw opname.

Een vertrouwenspersoon kan helpen luisteren naar de uitleg van de arts, mag uitleg vragen over uw gezondheidssituatie, behandelmogelijkheden en kan inzage vragen in uw patiëntendossier. Hij heeft ook het recht om een klacht bij de ombudsdienst neer te leggen indien u ontevreden bent over uw ziekenhuiservaring.

Een vertrouwenspersoon mag echter niet in uw plaats beslissingen over uw gezondheidszorgen nemen.

In het kader van de Wilsverklaring euthanasie bij onomkeerbaar coma is er eveneens sprake van een vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft een andere taak dan hierboven beschreven. Deze aangeduide persoon zorgt ervoor dat het document met uw wilsverklaring overhandigd wordt aan u arts, op het moment dat u dit zelf niet meer kan. Hij heeft verder geen andere verantwoordelijkheid, noch beslissingsrecht.

Vertegenwoordiger:

U kan in een situatie terechtkomen waarbij u niet in staat bent om zelf beslissingen over uw behandeling te nemen. Men noemt dit ‘wilsonbekwaamheid’. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld tijdens narcose bij een chirurgische ingreep, gedurende een korte periode na een ongeluk. Dit kan ook blijvend zijn, bijvoorbeeld na een zwaar hersenletsel. Om er voor te zorgen dat in  dergelijke omstandigheden toch medische beslissingen genomen worden die overeenstemmen met uw wensen, kan u een vertegenwoordiger aanstellen. Een vertegenwoordiger kan dus wel beslissingen over uw gezondheidszorgen in uw plaats nemen. Hij hoeft geen familieband te hebben. U duidt best iemand aan die goed op de hoogte is van uw verwachtingen, uw visie , iemand die u vertrouwt om uw wensen te bespreken met uw arts. U doet dit via het voorbeeldformulier en brengt dit eveneens mee bij opname in het ziekenhuis.

Het is nuttig om dit document ook te bezorgen aan uw huisarts.

Indien u geen vertegenwoordiger heeft aangeduid en in een situatie van wilsonbekwaamheid terecht komt, wordt u volgens de wet in dalende lijn vertegenwoordigd door: 

  • een samenwonende echtgeno(o)t( e), wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner
  • een meerderjarig kind
  • een ouder
  • een meerderjarige broer of zus

Wanneer er geen wettelijke vertegenwoordiger is of er is een conflict tussen de wettelijke vertegenwoordigers, zal de behandelend arts in samenspraak met zijn collega’s uw belangen behartigen.

Dit gebeurt ook bij een sterk vermoeden dat de wettelijke vertegenwoordiger niet handelt in het belang van de wilsonbekwame patiënt.