Huidige betalingsvoorwaarden facturen

Gelieve bij elke betaling de desbetreffende betaalreferentie te vermelden.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na verzenddatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

 

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Art. 74, 17e van de wet van 6 april 2020 (WMPC) is van toepassing.

In geval van klachten dienen deze binnen de 7 dagen na aanbieding van de factuur te worden overgemaakt aan het ziekenhuis. Bij geschillen betreffende deze factuur is de Vrederechter van het kanton Vilvoorde bevoegd. De Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel neemt kennis van alle geschillen die de materiële bevoegdheden van de Vrederechter overstijgen.

Voor alle inlichtingen i.v.m. deze factuur is de dienst facturatie telefonisch bereikbaar, iedere werkdag van 8 u – 12 u op het nummer 02/257 55 31, via facturatie [at] azjanportaels.be (facturatie[at]azjanportaels[dot]be) of schriftelijk via onderstaand adres.

Dienst Facturatie

Gendarmeriestraat 65

1800 Vilvoorde