Patiëntenervaringen

Tijdens jouw opname zal je een tevredenheidsdocument overhandigd krijgen. Of neem deel aan onze tevredenheidsenquête op de website via deze link. Dankzij jouw deelname aan deze vragenlijst weten wij waar wij onze zorg kunnen verbeteren. 

Tweemaal per jaar wordt de vragenlijst van het Vlaamse Patiëntenplatform gebruikt. Deze vragenlijst past in het VIP²-project, het ‘Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals’ van de Vlaamse Overheid. De vragenlijsten worden door de overheid zelf verwerkt en de resultaten worden meegedeeld aan de ziekenhuizen die deelnemen aan dit project. De resultaten zijn beschikbaar op de website www.zorgkwaliteit.be.

Vanaf 1 juli 2021 zal er gestart worden met specifieke vragenlijsten om de patiëntenervaringen te peilen, namelijk (PREMS of ‘patient reported experience measurements’). Deze PREMS hebben als doel onze zorgkwaliteit te verbeteren en meten o.a. tevredenheid, subjectieve en objectieve ervaringen en ervaringen met medewerkers. Naast 2 algemene vragen zullen er afdelingsspecifieke vragen geformuleerd worden, waardoor de afdelingen specifieke verbeteracties kunnen formuleren en implementeren om de zorg en patiëntentevredenheid nog te verbeteren.

Contactpersoon

Meer info kan verkregen worden bij Annika Lietart via T 02 257 50 87 of mail naar patientenbeleving [at] azjanportaels.be (patientenbeleving[at]azjanportaels[dot]be)

Das AZ Jan Portaels legt Wert darauf, dass Patienten bei ihrer Behandlung mit einbezogen werden.

Patientenpartiziaption macht die Gesundheitsversorgung besser und effektiver, auch in unserem Krankenhaus.

Die Partizipation erhöht u. a. die Therapietreue, den Behandlungseffekt, die Versorgungsqualität und die Patientensicherheit. Da die Partizipation viele Vorteile für die Patienten, das Krankenhaus und die Mitarbeiter bietet, werden verschiedene Initiativen zur Verbesserung unserer Gesundheitsversorgung durchgeführt.

  • Patientenrat

Der Patientenrat wurde 2019 gegründet und vertritt die gemeinsamen Interessen aller Patienten. Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an

 patientenbeleving [at] azjanportaels.be (patientenbeleving[at]azjanportaels[dot]be)oder rufen Sie Annika Lietart (02 257 50 87) oder Nicole Galle (02 257 50 84) an, jeden Werktag von 9 bis 16 Uhr.

Nächste Sitzung des Patientenrats: Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Sitzungen vorerst verschoben.  

 

  • Erfahrungen von Patienten

Bei Ihrer Aufnahme wird Ihnen ein Zufriedenheitsdokument ausgehändigt. Dank Ihrer Teilnahme an dieser Umfrage wissen wir, wo wir unsere Gesundheitsversorgung verbessern können. 

Zweimal im Jahr wird der Fragebogen der flämischen Patientenplattform verwendet. Dieser Fragebogen ist Teil des VIP²-Projekts, des „Flämischen Indikatorenprojekts für Patienten und Fachkräfte“ (Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals) der flämischen Regierung. Die Fragebögen werden von der Regierung ausgewertet, und die Ergebnisse werden den an diesem Projekt beteiligten Krankenhäusern mitgeteilt. Die Ergebnisse sind auf der Website www.zorgkwaliteit.be.

Ab dem 1. Juli 2021 werden spezielle Fragebögen zur Sondierung der Patientenerfahrung eingeführt (PREMS oder „patient reported experience measurements“). Diese PREMs zielen darauf ab, unsere Pflegequalität zu verbessern und messen unter anderem die Zufriedenheit, subjektive und objektive Erfahrungen und Erfahrungen mit den Mitarbeitern. Zusätzlich zu zwei allgemeinen Fragen werden stationsspezifische Fragen formuliert, die es den Stationen ermöglichen, spezifische Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Versorgung zu formulieren und umzusetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Annika Lietart (02 257 50 87) oder bei Nicole Galle (02 257 50 84)

oder per E-Mail an patientenbeleving [at] azjanportaels.be (patientenbeleving[at]azjanportaels[dot]be)

  • Der Patient als Partner für eine sichere Gesundheitsversorgung

Mit diesen Tipps können auch der Patient und seine Familie zu einer hochwertigen und sicheren Gesundheitsversorgung beitragen.

Patiëntenraad

De patiëntenraad werd in 2019 opgericht en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten. Indien u interesse heeft om hier aan deel te nemen kan u een mail sturen naar patientenbeleving [at] azjanportaels.be (patientenbeleving[at]azjanportaels[dot]be) of bel naar Annika Lietart (02 257 50 87), elke werkdag tussen 9u en 16u.

Volgende vergadering patiëntenraad: naar aanleiding van de Covid-19 pandemie werden de vergaderingen voorlopig uitgesteld.  

Patiënt als partner in veilige zorg

Met onderstaande tips kan de patiënt en zijn/haar familie ook bijdragen tot kwaliteitsvolle en veilige zorg.

Patiëntenbegeleiding

Een ziekenhuisopname kan zeer ingrijpend zijn, zowel persoonlijk, relationeel als sociaal. Ziek zijn kan voor u en uw omgeving heel wat zorgen, emoties en spanningen teweegbrengen. De dienst Patiëntenbegeleiding kan helpen door oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden die uw ziekte en behandeling met zich meebrengen. Voor meer informatie kan u hier terecht.