Naleving van de plichten

Als u uw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld.

Bij herhaalde problemen rond de bezoekuren kan de patiënt gevraagd worden om de behandeling in een ander ziekenhuis verder te zetten.

Als u uw factuur niet betaalt, worden kosten aangerekend en in een latere fase gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning. Indien u niet in staat bent uw plichten na te komen, gelieve dit te melden aan onze medewerkers. Wij proberen alles in het werk te stellen om samen een oplossing te vinden. Indien u vragen, problemen of klachten heeft, kunt u zich wenden tot de ombudsdienst van het AZJP.

Wat verwacht het AZJP van de patiënt en zijn bezoek?

Om de best mogelijke medische zorg te krijgen, is het van belang dat u zich als patiënt (en uw bezoek) aan enkele afspraken houdt. Duidelijke afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen de zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken.

U bent op de hoogte van ons tolkbeleid

Het AZ Jan Portaels is gesitueerd in het Nederlandstalig landsgedeelte. De interprofessionele communicatie in het ziekenhuis verloopt dan ook in de Nederlandse taal. Een kwalitatieve en adequate zorgverlening vraagt om uitwisseling van informatie tussen u en de zorgverleners. Om de communicatie op een begrijpelijke wijze te laten plaatsvinden, rekenen wij op uw medewerking. Wij verwachten dat u zich laat begeleiden door een vertrouwenspersoon (familielid, vriend) die als vertaler kan optreden.

U geeft juiste informatie over uw identiteit

Om uzelf en andere patiënten te beschermen, moet u zich correct identificeren in het ziekenhuis. Dat is nodig om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier. We vragen uw wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals uw identiteitskaart.

U verleent uw medewerking

De zorgverlener mag van u verwachten dat u juiste en volledige informatie geeft over uw gezondheidstoestand en uw medicatiegebruik. Alleen zo is de zorgverlener in staat u zo goed mogelijk te behandelen. Als patiënt hebt u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd.

U komt uw afspraken na

Om iedereen tijdig kwalitatieve zorg te bieden, is het van belang dat u uw afspraken nakomt. Als u verhinderd bent, verwittig dan zo spoedig mogelijk de afsprakendienst. Indien u dit niet doet, of minder dan 24u op voorhand doet, zal er een annulatieforfait worden aangerekend.

U respecteert de zorgverleners

Wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende, seksistische of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging.

Uw bezoek respecteert de bezoekuren

De bezoekuren zijn er om verschillende redenen die rechtstreeks met de zorg voor u als patiënt te maken hebben, alsook met de zorg voor uw medepatiënten. Daarnaast moet er voldoende tijd zijn om iedere individuele patiënt de nodige verpleegkundige, paramedische en medische zorg te kunnen bieden. Dit is niet haalbaar wanneer het bezoek de bezoekuren niet respecteert.

Uw bezoek respecteert de rust

Tijdens de bezoekuren wordt gevraagd om op een rustige wijze te communiceren met de patiënt. Voor kinderen kan een ziekenhuisbezoek saai zijn, maar spelende en/of lopende kinderen in de gangen kunnen we niet toelaten, in functie van de zorg voor u en uw medepatiënten.

U betaalt voor uw behandeling

Het ziekenhuis en de artsen hebben recht op betaling voor de verstrekte zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische en verpleegkundige diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten. Indien nodig, moet u een voorschot betalen. Bij een opname krijgt u een verklaring met uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Deze dient u nauwlettend te lezen alvorens u ondertekent. U kunt u ook steeds verder laten informeren over de te verwachten onkosten bij de dienst Facturatie. Op de website van het AZJP kunt u een rekenmodule vinden. In het AZJP werken alle artsen aan geconventioneerde tarieven. De enige uitzondering hierop zijn radiologische onderzoeken. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u dit navragen bij de dienst Facturatie.

U behandelt materialen met zorg

Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis: breng geen beschadiging aan, laat geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel en houd gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes. Er geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis.

U laat waardevolle voorwerpen en geld best thuis

Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van waardevolle voorwerpen zoals juwelen, cash geld, multimedia, kledij, etc.

Gebruik eigen elektrische toestellen

Om het brandrisico binnen het ziekenhuis (en in het bijzonder in de patiëntenkamers) te beperken, vragen we graag uw aandacht voor de volgende richtlijnen. Het gebruik van eigen elektrische apparaten zoals koffieapparaten, waterkokers, ventilatoren, … en andere huishoudelijke toestellen binnen het ziekenhuis is niet toegestaan. Enkel de volgende toestellen kunnen meegebracht en gebruikt worden:

  • Apparaten die strikt noodzakelijk zijn voor persoonlijke hygiëne zoals een elektrische tandenborstel, scheerapparaat, haardroger.
  • Wekkerradio
  • GSM’s, smartphones, tablets, laptops, spelconsoles en hun bijhorende oplader. Laad deze toestellen overdag op en zorg ervoor dat ze tijdens het opladen op een tafel of nachtkastje gelegd worden, maar niet op het bed.

Indien dergelijke toestellen meegebracht worden, dienen deze in goede staat te verkeren, geen beschadigingen te vertonen en te beschikken over een CE-markering.

Filmen en fotograferen in het AZJP

Patiënten en bezoekers die filmpjes, foto’s en/of selfies willen maken in het AZJP moeten het beleid van het AZJP hierover respecteren.

Foto’s en films van medische handelingen door AZJP-medewerkers

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privégebruik van de beelden.

Foto’s en filmpjes van AZJP-medewerkers

Als men een AZJP-medewerker wil fotograferen of filmen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Mondelinge toestemming van de AZJP-medewerker volstaat.

Foto’s en films van zichzelf

Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hier zelf voor verantwoordelijk. Als een AZJP-medewerker of medepatiënt op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker of medepatiënt.

Foto’s en filmpjes van patiënten door het AZJP

Om de privacy van patiënten te waarborgen, opteert het AZJP ervoor om nooit patiënten op een herkenbare manier in beeld te brengen. Enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is dit mogelijk. Ook moet de patiënt duidelijk geïnformeerd worden waarvoor het beeld zal gebruikt worden.