In 2019 werd het strategisch plan voor het ziekenhuis opgesteld door het directiecomité, met goedkeuring van het bestuursorgaan en mits afstemming met een delegatie van leidinggevenden uit de verschillende departementen. Onze missie is het aanbieden van een toegankelijke, kwalitatieve, veilige en waardevolle zorg aan onze patiënten uit onze zorgregio. Als organisatie willen we dat onze zorgklanten gezond blijven of terug gezond worden. Of een waardig levenseinde tegemoet kunnen gaan. Daarom zetten we ten volle in op kwalitatieve en veilige zorg voor onze zorgklanten en op een uitzonderlijke zorgbeleving. Gaan we voor medewerkers die alle dagen het beste van zichzelf kunnen geven voor onze patiënten. We willen als één team een uitstekende zorg bieden aan onze patiënten. We verwoorden onze visie kernachtig met één slagzin: ‘Één team, één familie, samen voor jouw gezondheid!’.

Kwaliteit is één van de strategische handvaten binnen dit strategisch plan: bij alle keuzes en beslissingen van de organisatie, wordt er rekening gehouden met kwaliteit. 

Daarnaast werd kwaliteit ook opgenomen als transversaal programma in het strategisch plan. Concreet betekent dit dat er de komende jaren gewerkt zal worden aan kwaliteit op basis van het lean management systeem. Het jaarverslag van team kwaliteit biedt een jaarlijks overzicht van en inkijk op de projecten die opgenomen zijn. Voor het definiëren van de verschillende kwaliteitsprojecten werd rekening gehouden met volgende referentiekaders: eisenkaders van de Vlaamse Overheid, Erkenningscriteria, VIP²/VIKZ, FRKVA, FOD-contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’, Accreditatie, … . Hierin zitten ook vereisten inzake het veiligheidsmanagementsysteem.

Team kwaliteit heeft een strategische, adviserende en coördinerende rol inzake het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in het AZ Jan Portaels. Aan de hand van methodieken (o.a. PDCA-cyclus), referentiekaders, sensibilisatiemateriaal,… zorgen we ervoor om kwaliteit en patiëntveiligheid te borgen in het ziekenhuis. Hiervoor werken we nauw samen met alle professionals in het ziekenhuis, die dagdagelijks in de praktijk staan en die fungeren als de inhoudsdeskundigen betreffende hun vakgebied.

Het kwaliteitsbeleid is gebaseerd op volgende pijlers:

  • Het leveren van persoonsgerichte en kwaliteitsvolle veilige zorg
  • Zorg gebaseerd op wetenschappelijke kennis
  • Leren uit incidenten vanuit een “no blame, no shame” benadering
  • Continue verbeteren en beheersen van processen

Voor het uitwerken van een intregraal kwaliteitsbeleid wordt er gebruikt gemaakt van LEAN-management en Qmentum Global o.b.v. Qualicor Europe als kwaliteitsmodellen. Informatie wordt verzameld via vele instrumenten: indicatoren, gepresenteerd op kwaliteits- en dashboarden, het incidentmeldsysteem, diverse tevredenheidsmetingen, bevindingen uit het intern en extern toetsingsbeleid,… . Vervolgens worden er acties uitgetekend om op bepaalde processen te sturen en verbeteracties te borgen.