Van zodra uw opname gepland en geregeld is, is het best de hierna genoemde personen en instanties op de hoogte te brengen van uw opname. 

Uw ziekenfonds

Ook wij brengen uw ziekenfonds op de hoogte van uw opname. Maar als deze opname het gevolg is van een ongeval, meldt dit dan uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds. Informeer ook naar eventuele attesten die bij uw opname moeten worden ingevuld. Om recht te hebben op een ziekteuitkering vanaf uw eerste hospitalisatiedag, moet u zelf het ziekenfonds op de hoogte brengen van uw arbeidsongeschiktheid. 

Uw verzekeringsmaatschappij

Verwittig uw verzekeringsmaatschappij indien deze bijdraagt in de ziekenhuisverblijfkosten. Vraag ook naar de nodige formulieren of bewijsstukken. 

Uw huisarts

Breng uw huisarts op de hoogte van de geplande opname. Hij/zij ontvangt achteraf immers de onderzoeksresultaten en medische gegevens. 

Uw werkgever 

  • U bent loontrekkende: binnen de twee werkdagen, te rekenen vanaf de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, moet u een attest van arbeidsongeschiktheid naar uw werkgever sturen en een tweede attest naar de adviserende arts van uw ziekenfonds. 
  • U bent zelfstandige: binnen de zestig dagen die volgen op de aanvang van de arbeidsongeschiktheid moet u indien nodig, een attest van arbeidsongeschiktheid naar uw ziekenfonds sturen. 
  • U bent ambtenaar: de verplichte attesten opgelegd door uw administratie, moet u door de behandelend arts laten invullen.