Ziekenhuisaccreditatie

Onze zorgverleners en medewerkers spannen zich elke dag opnieuw in om u de best mogelijke zorg te geven. Wij willen deze zorg continu verbeteren en daarom streven we een aantal kwaliteitslabels na.

Kwaliteitslabel Qualicor behaald

Het AZ Jan Portaels heeft in 2017 een internationaal kwaliteitslabel behaald. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met Qualicor Europe. Deze onafhankelijke organisatie voert een externe audit uit, die gebaseerd is op vooraf gedefinieerde standaarden met het oog op het bevorderen van continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. In december 2022 werd deze gouden accreditatiestatus verlengd.

AZ Jan Portaels is van 1 januari 2023 tot 1 januari 2028 geaccrediteerd met als voorwaarde dat het continu verbeterprogramma met de sequential assessments gevolgd wordt.

Zorginspecties

Vanaf 2013 is de Zorginspectie met een vernieuwd inspectiemodel in de Vlaamse ziekenhuizen gestart. Het nieuwe toezicht richt zich op zorgtrajecten. Het eerste traject dat werd uitgewerkt en geïnspecteerd, is dat van de chirurgische patiënt. De nadruk ligt bij het nieuwe inspectiemodel op elementen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg en dit op niveau van structuren, processen en resultaten. Elk Vlaams ziekenhuis wordt verwacht hieraan te voldoen.

Op 14 mei 2013 werd het traject van de chirurgische patiënt in ons ziekenhuis door de Zorginspectie nagekeken. Het verslag stelt dat er geen risico’s aangetroffen werden die inspectiegewijs verder dienen opgevolgd te worden. Met andere woorden: het ziekenhuis is geslaagd! De Zorginspectie formuleerde wel een aantal vaststellingen waarvoor het AZJP concrete verbeteracties heeft gedefinieerd. Zo werd er een badgecontrolelezer geïnstalleerd t.h.v. het operatiekwartier om de toegang tot het operatiekwartier niet mogelijk te maken voor onbevoegden en de tracering van verpakkingen binnen het operatiekwartier geoptimaliseerd. 

Op 1 juni 2015 kwam de Zorginspectie langs voor het zorgtraject van de internistische patiënt. Hierbij werden de afdelingen inwendige geneeskunde, het internistisch dagziekenhuis, de spoedgevallen en de afdeling intensieve zorgen geïnspecteerd. Zo werd vastgesteld dat de medische permanentie en gegarandeerd was en de ‘patient-nurse-ratio’ op intensieve zorgen in orde was. Er zijn geen risico’s aangetroffen die inspectiegewijs verder opgevolgd dienen te worden. Opnieuw een mooi resultaat!

Op 2 augustus 2018 werd een tweede onverwachtse controle uitgevoerd door de zorginspectie van bovenstaande zorgtrajecten (chirurgisch en internistisch). Hierbij werden een onderwerpen uit deze 2 trajecten herbekeken. Het doel hiervan is de aandacht voor kwaliteit binnen beide trajecten hoog houden en de kans op effectieve implementatie van kwaliteit te verhogen door herhaling van het nalevingstoezicht. Bij deze controle werden er in het ziekenhuis geen tekorten vastgesteld die aanleiding geven tot een hercontrole of opvolging door de overheid. De medische en verpleegkundige permanentie is gegarandeerd op de diensten spoed, MUG en intensieve zorgen.  Als verbeterpuntje werd geformuleerd: volledigheid van gegeven sop infusen en spuitpompen. Het ziekenhuis is hier mee aan de slag gegaan en heeft geüniformeerde labels opgemaakt die gekleefd worden op de infusen en spuitpompen.

Na de eisenkaders voor het chirurgisch en het internistisch zorgtraject werd er op 5 maart 2018 het eisenkader voor het cardiale zorgtraject goedgekeurd waarbij de zorgprogramma’s cardiale pathologie gecontroleerd zouden worden in de ziekenhuizen. Op 12 april 2019 vond er een onaangekondigde inspectiebezoek plaats door de zorginspectie voor het cardiologische zorgtraject. Volgende gecontroleerde aspecten waren o.a. in orde: de samenstelling van de medische equipe voldeed overal aan de wettelijke voorwaarden, alle gecontroleerde defibrillatoren, monitoren en ECG-toestellen waren tijdig preventief onderhouden, … Er werden geen tekorten vastgesteld en we behaalden een prachtig resultaat!

Op 6 augustus 2021 vond een inspectiebezoek plaats omtrent suïcidepreventie. Tijdens deze inspectie werd de focus gelegd op detectie en behandeling van suïcidaal gedrag bij meerderjarigen. Het ziekenhuis is in het bezit van een suïcidepreventiebeleid, maar de follow-up zorg moet nog verder geconcretiseerd worden in schriftelijke afspraken. Niettegenstaande deze opmerking behaalde het ziekenhuis een mooi resultaat op deze inspectie.

Het aanbieden van excellente zorg aan onze patiënten staat centraal in onze dagelijkse werking. Omdat we overtuigd zijn van onze excellente werking en het kwaliteitsdenken in onze organisatie, hebben de directie, de medische raad én het bestuursorgaan zich geëngageerd om het accrediteringstraject met Qualicor (vroeger NIAZ) ook in de toekomst verder te zetten. Zo staat er in oktober 2022 een overbruggingsaudit, met basisveiligheid als focus, ingepland. Vervolgens zal er via een sequentiële auditcyclus de dagelijkse werking, gedurende een periode van 5 jaar, regelmatig doorgelicht worden. Na elke audit zullen er verbeteracties geïmplementeerd worden die een constructieve bijdrage leveren aan het verder verhogen van de kwaliteit van onze zorg.

De verslagen zijn openbaar en te bekijken via volgende linken:

Volgende bijkomende info kan optioneel ingevuld worden, naast de postcode en naam van de gemeente (1800 Vilvoorde):

HCO-nummer: 9906.


Ondernemingsnummer 0267386438.

Voor meer info over Team Kwaliteit, klik hier.