Het laboratorium Anatomopathologie voorziet in verschillende standaard aanvraagformulieren voor de verschillende onderzoeken en dit voor intern en extern gebruik.

Om fouten en eventuele vertragingen te vermijden, is het aangewezen deze formulieren te gebruiken.

Deze kunnen besteld worden via de bestellijst voor huisartsen van Anatomopathologie.

Types aanvraagformulieren

 • Histopathologisch onderzoek: te verkrijgen via het labo anatomopathologie. Blauw voor externe artsen
 • Cervicovaginaal cytologisch onderzoek: te verkrijgen via het labo anatomopathologie. Groen voor externe artsen
 • Gecombineerde aanvraag voor Histopathologisch -en cervicovaginaal onderzoek: te verkrijgen via het labo anatomopathologie. Roze formulieren voor externe artsen

 

Aanbevelingen m.b.t. het invullen van het aanvraagformulier

Volgende gegevens dienen op de aanvraag vermeld te worden:

Administratieve gegevens:

 • Naam, voornaam, geboortedatum, adres, mutualiteitgegevens van de patiënt (cfr mutualiteitsvignet)
 • Naam, voornaam, adres, RIZIV identificatienummer van de aanvragende arts (cfr stempel)
 • Handtekening van de aanvragende arts
 • Datum aanvraag
 • Eventuele vermelding van kopie verslag aan collega’s

Gegevens met betrekking tot het weefsel:

 • Aard van het onderzoek (biopsie, cytologie,…)
 • Datum en uur van afname
 • Anatomische lokalisatie: orgaan, plaats in het orgaan, lateraliteit
 • Klinische inlichtingen, antecedenten, voorafgaande therapieën, reden weefselafname, differentieel diagnose, specifieke vraagstelling…
 • Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragende arts te zorgen voor de volledigheid van de aanvraag.

 

Opmerkingen

Dringende onderzoeken:

Apart aankruisvakje voor ‘dringende’ onderzoeken aanvinken. Indien het weefsel werd afgenomen voor 12u30, wordt het weefsel met prioriteit verwerkt en wordt het resultaat de volgende werkdag rond de middag telefonisch aan de aanvragende of behandelende arts doorgegeven. Graag vermelding van naam en telefoonnummer van de te contacteren clinicus.

Indien het weefsel na 12u30 afgenomen werd, is het resultaat twee werkdagen later beschikbaar, dit om een correcte fixatie van het weefsel toe te laten.Besmettingsgevaar

Potentieel besmettingsgevaar (bv. TBC, Hepatitis, HIV,…) moet door de aanvrager duidelijk vermeld worden op het aanvraagformulier.Foutieve identificatie

Aanvragen kunnen door het laboratorium voor Anatomopathologie geweigerd worden indien ze onvoldoende of onjuiste gegevens bevatten om een resultaat te bekomen dat voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria. Het laboratorium brengt in dit geval de aanvrager op de hoogte en noteert de non-conformiteiten in het LIS. Ook wordt er melding gemaakt van de non-conformiteit in het verslag.

Bij foutieve identificatie van een staal zal een medewerker van het labo Anatomopathologie de aanvrager contacteren.